Disclaimer

Je bevindt je op de website van ODG-3600, Weg naar As 14 bus 12, 3600 Genk. Het raadplegen van deze website betekent automatisch dat je onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

INHOUD EN AANSPRAKELIJKHEID

Deze website biedt gratis informatie aan.

ODG-3600 doet het mogelijke om alle informatie op de webpagina’s up-to-date te houden. Dat geldt zowel voor de algemene informatie, als voor de informatie betreffende de activiteiten. Dit neemt niet weg dat we de juistheid niet altijd voor 100% kunnen garanderen.

Stel je vast dat er onjuiste of onvolledige informatie vermeld is, dan zouden we het erg op prijs stellen als je ons dit meldt.

ODG-3600 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop.

BEVEILIGING EN GEBRUIK WEBSITE

ODG-3600 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade opgelopen omwille van de toegang, het foutief of onaangepast gebruik van het softwaresysteem of het gebruik van deze website.

LINKS EN VERWIJZINGEN

Deze website bevat ook hyperlinks die verwijzen naar andere door derden gepubliceerde websites; verwijzingen naar andere informatiebronnen.

ODG-3600 kan geen garantie bieden met betrekking tot de inhoud van of de toegang tot deze sites. De verwijzing ernaar impliceert ook niet dat ODG-3600 de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren.

ODG-3600 kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van het gebruik van deze links of informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK INFORMATIE

Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze site behoren toe aan ODG-3600.

De toegang tot deze site betekent geenszins een overdracht van de intellectuele rechten.

Het is verboden om het geheel of een deel van de informatie die zich erop bevindt te kopiëren, reproduceren, te publiceren of te downloaden zonder de uitdrukkelijke toelating van ODG-3600, tenzij voor strikt persoonlijk gebruik of voor niet-commerciële doeleinden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

De toegang tot en het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen met betrekking tot de website zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor elke opmerking, vraag of klacht in verband met het gebruik van deze site, alsook voor iedere vaststelling van misbruik of diefstal van informatie, kan je terecht bij ODG-3600 via de contactpagina op deze website.